با تشکر از شما برای ثبت نام در سمینار گروه آموزشی سک. قابل ذکر می باشد که ثبت نام در این سمینار به صورت ۲ مرحله ای می باشد. لطفا ابتدا اسم و ایمیل خود را در قسمت بالا وارد نمایید. سپس بعد از گذشته چند دقیقه ایمیلی در یافت خواهید کرد که حاوی لینک ورود به فرم اصلی می باشد. توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل به قسمت اسپم ایمیل شما انتقال داده شده باشد.

In compliance with the provisions of Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data, we inform you that your personal information, as collected from sources available to the public or from data that you have previously provided us with, have been gathered from a file owned by Euro-Iranian S.L. for the purposes of managing the business relationship that links us and of informing you of our products and services.

According to Organic Law 15/1999 of 13 December, on the Protection of Personal Data, you can access your rights to access, rectify, cancel or oppose use of your details by writing to Euro-Iranian, S.L. located at Calle Ramón y Cajal, 5 L14 – ALCOBENDAS 28100 MADRID or to the following email address: LOPD@euroiranian.com.

We inform you that, in accordance with the provisions of Law 34/2002, of 11 July, on Services of the Information Society and of electronic commerce, should you do not wish to receive further information on the services we offer you can send a message with the word “UNSUBSCRIBE” (BAJA) to the following email address: LOPD@ euroiranian.com.

Close Menu